Hassas Döküm Hijyeni: İşte Mikropların Hayatı!: Bölüm 2


Bob Brown – Satış ve Pazarlama Müdürü

Bitiş Günü

Bu yayın, alkalin koloidal silikalardaki bakteri ve maya varlığı ile ilgili önceki yazımın çok beklenen devamıdır.

REMET; REMASOL ve ADBOND ticari markaları altında koloidal silika bağlayıcılar üretmektedir. Bu ürünler, üretim noktasında bakteri içermeyecek şekilde formüle edilirken çeşitli saklama, taşıma ve uygulama koşulları bakteri üremesine neden olabilir. Tüm kalite dereceleri, etkinliği ve uyumluluğu için seçilen evrensel bir biyosit ve koruyucu madde bulunur.

Koruyucu maddenin zorlanabileceği koşullar vardır. Konteyner açılır açılmaz yüksek miktarlarda veya dirençli suşlar girebilir. Yüksek depolama sıcaklıkları biyositin etkinliğini de kısıtlar.

Bu yayında bakteri kontrolü hakkında bazı bilgiler yer almaktadır.

Ele alınan konular şunlardır:

 • Sanitizasyon ve sterillik seviyeleri
 • Önleme
 • Koruyucu maddeler
 • Hızlı Öldürücü Biyositler
 • Bakteriler ve Kimyasal Testler
 • Ekipman Bakımı

Sanitizasyon ve Sterillik Seviyeleri:

Sanitasyon kimyasalları, ekipmanları ve işlemleri, bakteri ve diğer mikro organizmaların azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını amaçlar. Tam bir sterilliğin sağlanması, birçok endüstriyel işlemin ötesinde maliyetli kimyasal ve mühendislik kontrollerini içerir. Ürün ve ekipman başlangıçta steril olsa bile endüstriyel bir ortamda kısa bir süre sonra organizmalar dâhil olabilir. Kullanıcılar kabul edilebilir bakteri yükünü belirlemeli ve kararlı bir ortam elde etmek için gerekli kontrolleri oluşturmalıdır.

Önleme:

 • Mümkün olduğunda enfeksiyona karşı en iyi yaklaşım önlemedir:
 • Konteynerler, dağıtım veya kullanım dışında sıkıca kapalı tutulmalıdır.
 • Numune alma kapları / tüpleri, ölçüm çubukları, borular ve hortumlar düzenli olarak temizlenmelidir. İdeal olarak, sterilize edilmeleri gerekir.
 • Üretim kapları kapaklı olmalı ve kullanılmadıklarında kapatılmalıdır.
 • Havalandırma kanalları açık kaplardan uzağa yönlendirilmeli ve eğer güvenli uygulamaya uygunsa açık kapların yanındaki açık yer drenajları kapatılmalı veya başka yere yönlendirilmelidir.
 • Depolama tankları ve boruları düzenli olarak sanitize edilmeli ve temiz suyla iyice durulanmalıdır. Bu, yılda en az bir kez, fakat gerekirse daha sık yapılmalıdır.

Sanitizasyon: Dikkat!

Bu önleyici yöntemler başarısız olursa ve koloidal silika kontamine olursa çeşitli biyositlerle sterilize edilebilir. Ancak, aşağıda listelenen önerilere dikkatle yaklaşılmalıdır. Mümkünse kaynağı ortadan kaldırmak her zaman daha iyidir. Aşırı seviyelerde bir katkı maddesi, koloidal silikayı kararsızlaştırabilir, jelleşmeye neden olabilir ya da performansı etkileyebilir, bu nedenle bu işi yapmak için yalnızca minimum miktarı kullanın. Yeni biyositler, her ihtimale karşı çevrimdışı olarak test edilmelidir.

Koruyucu maddeler.

Pek çok organik biyosit, SODYUM HİPOKLORİT gibi inorganik malzemelerden daha uzun ömürlüdür. Uygun bir biyosit seçmek önemlidir, pH veya diğer formül bileşenleri onları kararsız veya sadece inaktif hâle getirebilir. Biyositin toksisitesi göz önünde bulundurulmalı ve uygunluk ve güvenlik sağlamak için tüm üreticilerin literatürü tam olarak anlaşılmalıdır.

Remet önerileri: Dowicil 200 veya REMET BF3000

Yukarıda belirtildiği gibi yeni bir biyosit, küçük bir ölçekte değerlendirilmelidir. Uyumsuzluk belirtileri arasında viskozite artışı, çökelme veya jelleşme vardır. Bu meydana gelirse katma yöntemi, katkı konsantrasyonu veya biyositin kendisinin değiştirilmesi gerekir.

Bazı biyositler uyumsuzluğa neden olabilen inorganik tuzlar veya diğer dengeleyici bileşenler içerir. Bu durumda etkileşen bileşeni bağlayıcı ağırlığının %1’in altında tutmak için seyreltilmelidirler.

Bir test çözeltisi kararsızlık ile sonuçlanırsa katkıdan önce %10’luk bir çözelti deneyin. Dengeli dağılım sağlamak ve lokalize jelleşme riskini azaltmak için güçlü karıştırma kullanılmalıdır.

Bu biyositler koloidal silikayı kısmen renklendirebilir. Bu renk değişiklikleri genellikle kararsızlığı göstermez ve bir sorun teşkil etmez.

Organik biyositlerin çoğu yavaş etkilidir, tipik olarak dozlamadan 24 ila 72 saat sonra bakteriyel aktivite testi yapılmalıdır.

“Hızlı Öldürme”

Hidrojen Peroksit ve Sodyum Hipoklorit gibi inorganik biyositler “hızlı öldürme” yapmak için kullanılabilir. Bu genellikle bakteri seviyesini koruyucuların etkili olabileceği bir noktaya düşürmek için yapılır.

Bu biyositler çok çabuk indirgenir ve 1-2 hafta sonra genellikle etkisiz seviyelere düşer.

Bu kimyasallar güçlü oksitleyicilerdir ve güvenli şekilde kullanılmaları için kullanıcılar tüm önlemleri almalıdır.

Bu çok önemlidir! Sodyum Hipoklorit, amonyak veya amonyak stabilize edilmiş çözeltiler içeren formüllere kesinlikle katılmamalıdır. Bu toksik gaz oluşmasına neden olacaktır. Bu uygulamanın ne kadar tehlikeli olabileceğine dair herhangi bir şüpheniz varsa bu paragrafı tekrar okuyun.

Hidrojen Peroksit, bazı durumlarda Sodyum Hipoklorit yerine tercih edilebilir, çünkü metal iyonları içermez ve kararlılık sorununa neden olmayan oksijen ve suya indirgenir.

Düşük seviyelerde sodyum, klor ve suya duyarlı uygulamalarda özellikle yararlıdır. Hidrojen peroksit (%2 – 3) genellikle seyreltilmeden eklenebilir. Ağırlıkça 100 ppm bağlayıcı yapmak için gereken bir doz genellikle yeterlidir, ancak iyice karıştırarak gerektiğinde daha fazla ilave edilebilir.

Kapalı kaplara sahip uygulamalarda dikkat edilmelidir. Oksijen gelişimi, kabın şişebileceği veya yırtılabileceği noktaya kadar iç basıncı artırabilir. Peroksit seviyesinin izlenmesi, kimyasal madde tedarikçilerden temin edilebilen test şeritleriyle yapılabilir.

Çamaşır Suyu (Tipik olarak %5,25 sodyum hipoklorit), amonyak içerenler hariç çoğu kaliteye başarılı biçimde eklenebilir. Aşağıdaki önlemlere uyulması gerekir:

Bir kat çamaşır suyu, bağlayıcıya eklemeden önce 3 kat su ile seyreltilmelidir. Koloidal silika, yüksek sodyum iyonu konsantrasyonları ile jelleşebilir.

Çamaşır suyu eklerken güçlü şekilde çalkalama yapılmalıdır. Çalkalama olmazsa ağartma çözeltisi tepede toplanabilir ve lokal jelleşmeye neden olabilir.

Her ne kadar bağlayıcıya çoklu dozlar katılabilse de sodyum iyonu birikmesi onu kararsızlaştırabilir. Maksimum toplam doz tipik olarak <300 ppm olacaktır.

Bakteriler ve Kimyasal Testler:

“Toplam Sayım” tipindeki bakteriyel preparatların, toplam sayımı belirlemede kullanışlı ve doğru bir yöntem olduğu bulunmuştur. Kontaminasyonu önlemek için iyi uygulamaların yapılmasına özen gösterilmelidir.

Remet önerileri:

 • Easicult TTC veya Combi, Orion Diagnostica
 • Difco Hycheck, Becton Dickinson Toplam Sayımı
 • Toplam Sayım Daldırma Preparatı, BDH / Fischer

Ağartıcı seviyeleri, pH makalesine benzer şekilde klorlu kâğıt test şeritleri kullanılarak belirlenebilir:

Remet önerileri:

 • Micro Chlorine Tester CM-240, MicroEssential laboratory inc.
 • Aquachek Yellow veya Select, Environmental Test Systems inc.

Hidrojen Peroksit seviyeleri ayrıca kâğıt test şeritleriyle izlenebilir.

Remet önerileri:

 • EM Quant Peroksit Test Şeritleri, EM Science.

Çoğu organik biyosit, karmaşık laboratuvar analizlerine ihtiyaç duyacaktır. Analitik bilgi için bireysel üreticilere başvurulmalıdır.

Ekipman Bakımı

Bağlayıcı ile temas eden herhangi bir ekipman parçası, potansiyel bir bakteri kontaminasyonu kaynağı olarak düşünülmelidir. Buna depolama ve proses tankları, boru pompaları, filtreleri vs. dâhildir. Aynı zamanda çubuk, kap, karıştırıcı, prob gibi ölçüm cihazları da dâhildir. Bunlar sık sık temizlenmelidir.

Ekipman bakımı, düzenli temizlik ve sanitizasyon prosedürlerini içermelidir.

Gerekirse Remet’ten kapsamlı bir temizleme prosedürü temin edinilebilir.

Bakım ve endüstriyel hijyen hakkında kısa bir özet de budur. Umarım faydalı bulursunuz ve memnun kalırsınız!

Olağan sorumluluk reddi:

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Bu ürünü kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyun.

NOT: Spesifikasyon değeri olarak özellikle tanımlanmadıkça yukarıdaki kimyasal, fiziksel ve parçacık büyüklüğü dağılım değerleri tipik özelliklerdir. Bunlar spesifikasyon değerleri değildir.

Ürün özellikleri ile ilgili olarak en yakın REMET Satış Ofisi ile irtibat kurun.

Sorularınız varsa veya ek bilgi almak istiyorsanız REMET Bölge Yöneticiniz ile iletişim kurun ve www.remet.com adresini ziyaret edin.

Araştırma ve teknik bilgilere dayanan bilgiler ve/veya önerilerin güvenilir olduğu düşünülmektedir. Teknik becerilere sahip kişilerce kendi takdirine ve riskine bağlı olarak kullanmaya yönelik ücretsiz olarak sunulur, doğruluk garantisi olmaksızın REMET herhangi açık veya zımni garantide bulunmamakta ve ürünlerinin veya bunlarla ilgiler bilgilerin kullanımı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu belgedeki hiçbir şey herhangi bir patenti ihlal etme amacı taşımamaktadır.

< Back to insights